Ilmastomuutos ja Talous

– Parempi savupiippu Suomessa kuin kehitysmaassa

Ydinvoiman käytön lisääminen pienentää Suomen CO2 -päästöjä

Energiapolitiikka

Suomen talous on vientiriippuvainen. Haluan Suomen vientiteollisuudelle hyvät toimintaedellytykset, työmarkkinoiden toimivuuden osalta, kuin energian saannin osalta.

Suomi tarvitsee edullista energiaa pienillä CO2- päästöillä. Ydinvoiman lisääminen on tässä kokonaisuudessa keskeisessä asemassa. Nykyistä 33% osuutta täytyy lisätä. Ydinvoiman lisääminen sekä päivittäminen ei ole poissulkeva muita energiantuotto alueilta. Vesi-, tuuli-, maakaasu-, aurinko energialähteet ovat myös tulevaisuudessa hyvin suuressa osassa Suomen energiapolitiikkaa.

Suomen kasvihuonepäästöt 2017

Kokonaispäästöjen kehitys sektoreittain
-21% 1990-2017

Tilastokeskuksen pikaennakkotietojen mukaan vuoden 2017 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 56,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (milj. t CO2-ekv.). Päästöt laskivat lähes 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 1990 päästöihin verrattuna kokonaispäästöt olivat lähes 21 prosenttia pienemmät. Kokonaispäästöissä ei ole mukana maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektorin päästöjä ja poistumia. Sektori on Suomessa merkittävä nielu, eli sen mukaanotto vähentäisi Suomen kokonaispäästöjä. Maankäytön, maankäytön muutoksien ja metsätalous –sektorin nettonielu vuonna 2017 oli −27,1 milj. t CO2-ekv ja pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

Kuvio 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain

Tilastokeskus: Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2017